Page 24 - Sruti71

Basic HTML Version

24
kÖæwZÕ71
kÖæwZ
¸wj †j‡MwQj| †`‡L g‡b nj Zvi cv‡qi ¸wji K_v †m Rv‡bB bv| †m jvk `yÕwU wb‡q
`yÕnvZ Zz‡j Avjø
vi Kv‡Q bvwjk Rvbvw”Qj| wPwKrmv K‡i GKUz my¯’ n‡jI c‡i gviv
hvq †evev †g‡qwU|
msMÖnKvix: bvg : kvcjv my
jZvbv, ¯‹z
j : Pz
KbMi gva¨wgK evwjKv we`¨vjq
eY©bvKvix: bvg : Rvgvj †kL, eqm : 55, m¤úK© : eo PvPv
gvZ…Z¡
gvjwZqv cvZv‡Lvjvi cv‡k Avgv‡`i MÖ
vg| hLb †Mvjv¸wji kã †kvbv hvq| ZLb Avgvi
evev †QvU| eqm 10 eQi| †m ZLb IB cvZv‡Lvjvi gv‡V wQj| ZvB mv‡_ mv‡_ `vw`
evev‡K wb‡q Av‡m| cÖ
PÐ †Mvjv¸wji kã †kvbv hvw”Qj| A‡bK gv- †ev‡bi †Kvj †_‡K
†QvU †QvU ev”Pv †K‡o wb‡q †`qv‡ji Mv‡q AvQvo †g‡i gviwQj Zviv|
eyS‡Z bv cvivq `v`v evRvi †_‡K IB iv¯Ív w`‡qB evwo wdiwQj| `v`v‡KI Zviv nZ¨v
K‡i| Avgv‡`i evwoi cv‡ki `y
ÕwU †jvK gv‡V wQj| Zv‡`i‡KI ¸wj K‡i gv‡i| Zv‡`i
g‡a¨ GKRb KyÐz
Avi Ab¨Rb †PIb †gvoj|
GK mgq Avgvi `vw` KvKv‡K †Kv‡j wb‡q evev‡K LuyR‡Z hvq| `vw`i m‡½ Avgvi GK
PvPv‡Zv `v`vI wQj| nVvr Zvi ey
‡K ¸wj jv‡M| ZLb `vw`, evev, KvKv evwo wd‡i Av‡m|
Avgv‡`i cv‡ki cvZv‡Lvjvi gv‡V kZkZ gvbyl †g‡i jvU w`‡q †i‡LwQj| Gi wfZi
GK gwnjv‡K Zviv †g‡iwQj hvi g„Zy¨i ci Zvi ey‡Ki Ici GKwU †g‡q `ya Lvw”Qj|
wkïwU‡K ‡Kv‡j Zz‡j †bq GK wn›`y| jvjbcvjb K‡i eo K‡i Zv‡K|
msMÖnKvix: bvg : wkDwj Av³vi, ¯‹z
j : Pz
KbMi gva¨wgK evwjKv we`¨vjq
eY©bvKvix: bvg : mvjgv †eMg, eqm : 85
wkqv‡ji M‡Z©