Page 25 - Sruti71

Basic HTML Version

25
kÖæwZÕ71
Õ71
v‡gi bvg KvjviæLv| PvPvi eqm ZLb cÖ
vq 34 eQi| wZwb ej‡jb, MÖ
v‡gi wKQy
ivRvKvi nvbv`vi‡`i m‡½ nvZ wgwj‡q gvby
l nZ¨v K‡i| Avgvi †Pv‡Li mvg‡bB GKw`b
GK ZiæY‡K †eq‡bU w`‡q LuywP‡q LuywP‡q nZ¨v K‡i|
GKw`b Avwg Ges AviI GKRb evRv‡i hvw”Qjvg| mvg‡b GK`j wgwjUvwi c‡o| Zviv
Avgv‡`i a‡i Rvb‡Z Pvq gyw³‡hv×viv †Kv_vq| Avwg dw›` K‡i ewj Ôb`xi Icv‡i|Õ
nvbv`viiv mvuZvi Rvb‡Zv bv| ZvB Zviv weKí c‡_ Ny‡i †h‡Z jvMj| Zviv GK mgq
¸wji ev·, cvwbi †evZj Avgv‡`i Kv‡a Zz‡j w`j| c‡_ GK ivRvKvi gyw³‡hv×v‡`i
Av¯Ívbvi Lei e‡j w`j| G‡Z Zviv †ÿ‡c Avgv‡`i gvi‡Z hvq| Ggb mgq Ir †c‡Z
_vKv gy
w³‡hv×viv †Svc †_‡K AvPgKv AvµgY Pvjvq| w`‡knviv n‡q c‡o cvK‡mbviv|
2 Rb cvK‡mbv gviv c‡o, 1 Rb AvnZ nq| Ab¨iv cvwj‡q hvq| Avgiv †hb cÖvY wd‡i
†cjvg| wKš‘
Avgv‡`i GKRb‡K Lu y
‡R cvw”Qjvg bv| c‡i Zv‡K wkqv‡ji MZ©
†_‡K †ei
K‡i Avwb|
msMÖnKvix: BqvwQb AvivdvZ, nvRx Kvgi Avjx D”P we`¨vjq
eY©bvKvix: †gv: AvZvDi ingvb, MÖvg- KvjviæLv, eqm- 70 eQi, my
bvgMÄ
UzKiv K‡i gv‡Qi Lvevi
ZLb Avwg Lye †QvU| Avgv‡`i KzwU cvPzwiqvq GKwU muv‡Kv wQj| Avgv‡`i MÖv‡gi GK
eD Zvi †Q‡j‡K m‡½ wb‡q muv‡Kv w`‡q hvw”Qj| ZLb Zv‡K bvwK av°v w`‡q †d‡j
w`‡q †Q‡jUv‡K muv‡Kvi Dci †K‡U UzK‡iv UzK‡iv K‡i| gv‡Qi Lvevi K‡i †`q| IB
gwnjvUv ZLb Kx Avi Ki‡e! †m ZLb nvq nvq K‡i Ku
v`‡Z jvM‡jv| †Ku
‡` Avi wK n‡e,
cvwK¯Ívwb ˆmb¨iv hv wbôzi Avgv‡`i Zviv wK †Kv‡bv K_v ïb‡e|
msMÖnKvix: wi³v LvZz
b, †PŠay
ix gvnvey
e †nv‡mb evwjKv D”P we`¨vjq
eY©bvKvix: nvweey
i ingvb, m¤úK©-`v`v
eywׇjvc