Page 37 - Sruti71

Basic HTML Version

37
kÖæwZÕ71
Õ71
A‡PZb Ae¯’vq Zv‡K cvIqv †Mj| AviI A‡bK AcwiwPZ gvby‡li jvk g‡a¨ c‡o
Av‡Q †m| Zv‡K evwo G‡b my¯’
Kiv nq| †m Rvbvq, Zv‡K cÖ_‡g †PvL †eu‡a wb‡q hvq
K¨v‡¤ú| nvbv`viiv ey
U w`‡q jvw_ gv‡i Avi Zvi Kv‡Q wR‡Ám K‡i Ô‡evj Kvnv †n
gy
w³Õ| wKQy
ey
S‡Z bv †c‡i †m Pz
c K‡i _v‡K| G‡Z nvbv`viiv AviI †L‡c hvq|
†eq‡bU w`‡q Zvi kix‡i †Lu
vPv †`q| Zvici Zvi †PvL †eu
‡a Av‡iv A‡b‡Ki m‡½
jvB‡b `uvo Kivq|
msMÖnKvix: ï‡f›`ª wkK`vi, dwi`cy
i wRjv ¯‹z
j
eY©bvKvix: wek¦bv_ wkK`vi, †Lv`ve¯‹ †ivW, †MvqvjvPvgU, dwi`cy
i
nvev †Q‡j‡K DrmM©
dwi`cy
‡ii bMiKv›`v _vbvi AvUvBj MÖ
v‡g cvwK¯Ívwb evwnbx K¨v¤ú wQj| Avgv‡`i MÖ
v‡gi
`ywU †Q‡j gyw³ evwnbx‡Z †hvM †`q| Iiv Avgv‡`i MÖv‡gi gv÷v‡ii K_v gZ iv‡Z iv‡Z
cÖwkÿY †bq| †fvi nIqvi Av‡MB m‡i c‡o| MÖv‡gi gyw³evwnbxi bvwK K¨v¤ú wQj|
Zviv cÖwkÿY †kl K‡iB nv‡Z A¯¿ †cj Ges hy‡× †hvM †`q| Zv‡`i GKwU †evb wQj
bvg nvwjgv| Zv‡K gv÷v‡ii †Q‡ji m‡½ we‡q †`q e‡j Rvbv hvq| `yB fvB gv‡qi
†PvL‡K duvwK w`‡q hy‡× hvq|
MÖv‡gi ivRvKviiv cvKevwnbxi Kv‡Q Rvbvq gv÷v‡ii evwo †_‡K gyw³evwnbx M‡o †Zvjv
n‡”Q| 9 wW‡m¤^i weKv‡j 10 Rb wgwjUvwimn ivRvKviiv gv÷v‡ii evwo †NivI K‡i|
Zv‡K ¸wj K‡i nZ¨v K‡i Ges Zvi †g‡q‡K Zz‡j wb‡q hvq|
ci w`b Zvov †L‡q gyw³‡hv×v `yB fvB cvwj‡q Mv‡qi nvev Kwi‡gi gv‡qi N‡i wM‡q
jyKvq| Zv †`‡L †d‡j cvKevwnbx| Zviv IB evwo †M‡j Kwi‡gi gv †ewi‡q Av‡m|
Zv‡K gyw³‡hv×v‡`i K_v wRÁvmv Ki‡j cÖ_‡g e‡jb wZwb Rv‡b bv| agK w`‡j wZwb
N‡i Xy‡K gyw³evwnbxi †gwkbMvb wb‡q Zvi nvev †Q‡ji nv‡Z Zv awi‡q w`‡q †ei K‡i
wb‡q Av‡m| cvK †mbviv Zv‡K †`‡L †gwkbMvb †K‡o wb‡q ¸wj K‡i nZ¨v K‡i|