Page 40 - Sruti71

Basic HTML Version

40
kÖæwZÕ71
kÖæwZ
Avgvi eqm ZLb m‡Zi| Avlvp gv‡mi †k‡l w`‡K mܨvi Av‡M Av‡M Avwg †Mvqvj N‡i
Miæ Zz
jwQ, Ggb mgq MÖ
v‡gi g‡a¨ nBnB ïiæ nq- †g‡jUvwi Avm‡Q| f‡q mevB
cvjv‡”Q, †KD N‡i †KD cvU †ÿ‡Z| AvwgI cvjv‡bvi wPšÍv Kwi| wKš‘
ï‡bwQ Iiv bvwK
eo eo Miæ †`L‡j Zv wb‡q wM‡q RevB K‡i Lvq| ZvB Miæ euvPv‡bvi Rb¨ ZvovZvwo
†Mvqvj N‡i Miæ Zz
j‡Z jvMjvg| Avgv‡`i cu
vPUv Miæ wQj| †kl MiæUv wb‡q hLb
†Mvqvj N‡i XywK ZLbB evwoi †fZ‡i `yÕUv †jvK Av‡m| ci‡b wKQyUv †mvbvjx is Gi
c¨v›U kvU, gv_vq Xvj, Nv‡o e›`yK Avi Kv‡jv is Gi wK †hb †Kvg‡i †cPv‡bv| eyS‡Z
cvijvg GivB wgwjUvwi| Zviv cÖ‡Z¨KUv Ni GK GK K‡i †`L‡Z ïiæ Kij|
Avwg †`wi bv K‡i †Mvqvj N‡ii †cQb w`‡q †ewi‡q GKUv Rvg Mv‡Q DwV| †`L‡Z
jvMjvg I‡`i KvÐ| Avgv‡`i N‡i KvD‡K bv †c‡q Zviv †Mvqvj N‡ii w`‡K Av‡m|
Avwg f‡q Wvj †e‡q AviI Dc‡i DV‡Z _vwK| ZLb GKUv cvwL MvQ †_‡K kã K‡i
D‡o hvq| Iiv cvwLUvi w`‡K ZvwK‡q e‡j gy
w³ evwnbx n¨vq e‡jB cvwLUv‡K ¸wj K‡i|
GKRb cv‡ki Avgvi PvPvi evwo‡Z hvq| Avwg AviI Dc‡i DV‡Z wM‡q GKUv †QvU
Wvj †f‡O hvq| GB kã †c‡q wg‡jUvwi Dc‡i ZvwK‡q Avgv‡K †`‡L †d‡j| Zviv
wPrKvi Ki‡Q Avwg ey
S‡Z cviwQ bv| ïay
ey
Sjvg Avgv‡K wb‡P bvg‡Z ej‡Q| Avwg wb‡P
bvgwQ Avi wPšÍv KiwQ †b‡g Ii cv a‡i gvc PvBe|
Mv‡Qi bx‡P bvgjvg ZLb †m G‡m Avgvi ey
‡K e›`y
K a‡i e‡j †h gy
w³evwnbx n¨vq| Zvi
†Kv‡bv K_v ey
wS bv| Avi Ii ivM ev‡o| f‡q Ku
vcwQ| †m Avgvi ey
‡K †Rv‡i GKUv jvw_
†`q| ey‡Ki Dci P‡o †Rv‡i †Rv‡i jvw_ †`Iqv ïiæ K‡i| Avwg Zvi cv a‡i gvc
PvB‡Z ïiæ Kwi| †m Avgv‡K Avevi `uvov‡Z e‡j| `uvovB| Avgvi KvQ †_‡K AvU `k
nvZ `~‡i m‡i Avgvi w`‡K e›`yK ZvK K‡i Zviv| e›`y‡Ki wK †hb bovbwo ïiæ K‡i|
Avwg eyS‡Z cvijvg †m Avgv‡K ¸wj Ki‡e|
Avgvi g‡b g‡b GKUz
mvnm n‡jv- Avwg gie Ges G‡KI gvie| Avwg Zv‡K Rvc‡U a‡i
GK nv‡Z Ii Mjv awi Avi GK nv‡Z Ii e›`yKUv| A‡bK a¯Ívaw¯Íi ci e›`yKUv Ii
nvZ †_‡K c‡o hvq| Avwg e›`y
KUv nv‡Z wb‡q Ii gv_vq AvNvZ Kwi| Zv‡Z Ii †Kv‡bv
ÿwZ nq bv| Ii gv_vq wQj †jvnvi Xvj| wKš‘ e›`yKUv †f‡O hvq| Avwg IUv w`‡q Avi
wKQyB Ki‡Z cvwi bv| Avi I evievi euvwk‡Z dz †`Iqv ïiæ K‡i| cv‡ki evwo †_‡K
evwK wgwjUvwiiv †`Š‡o Av‡m| Avgv‡K Iiv `yRb a‡i A‡bK gviai K‡i| gvwU‡Z