Page 45 - Sruti71

Basic HTML Version

45
kÖæwZÕ71
Õ71
_v‡K| ivZ 9Uvi w`‡K †Mvjv¸wj _v‡g| gmwR‡` 5 Rb Avi evB‡i 3 Rb gviv hvb|
wZb kZvwaK †jvK AvnZ nq| Avn‡Zi †ek KRb c‡i gviv hvb| †KD †KD GLbI
c½y
Ae¯’vq †eu‡P Av‡Qb| Avgvi evevi eÜz
Avwgi †nv‡m‡bi wc‡V GKwU eo MZ© wQjÑ
†gwkbMv‡bi ¸wji AvNv‡Zi wPý|
msMÖnKvix: †gv: gnwmb Kexi fy
Tv, fy
bexi `ki_ D”P we`¨vjq
eY©bvKvix : †gv: Avãy
j nvbœvb fy
Tv, Awdmvi (K¨vk) †mvbvjx e¨vsK, mvZMu
vI kvLv
†mB †h †Mj...
evev e‡jb, †mw`b cÖvq weKvj 5Uv GK`j wenvwi Avgv‡`i Nievwo Av¸b w`‡q cywo‡q
†`q| Zviv cy‡iv GjvKvevmxi Dci wbg©g AZ¨vPvi Pvjvq| kvB kvB Mwji kã †kvbv
hv‡”Q Avgv‡`i evwo †_‡K b`xi Icvi †`vqvbx‡Z| evevi eqm ZLb 9 eQi| Zviv
wQ‡jv wZb evB| Zvi eo fvB ivRy
†evevab Mi渇jv‡K gv‡V wb‡q hvq| 6 Rb cvwK¯Ívwb
ivRy‡K Mi渇jv K¨v›Ub‡g›U G wb‡q †h‡Z e‡j| †m K_v bv †kvbvq Zvi cv‡q e›`y‡Ki
gv_v w`‡q †Rv‡i AvNvZ K‡i| Zvi wPrKvi ï‡b eo fvB gv‡V †M‡j Zv‡K ¸wj K‡i
nZ¨v K‡i Zviv| GwUB G MÖv‡gi cÖ_g nZ¨v| wenvwiiv †g‡q‡`i Dci wbh©vZb KiZ|
LvIqv `vIqvi wQj Ly
e Kó| Kvdb QvovB jvk `vdb Ki‡Z n‡Zv| G Qvov Cgvb I knx`
bv‡g `yB fvB‡K nv‡U hvIqv c‡_ cvwK¯Ívbx evwnbx ¸wj K‡i †g‡i †d‡j| ZvB evev
hy‡×i †Kv‡bv Qwe †`L‡jB e‡j I‡V ... †mB †h †Mj †Zvi PvPv Avi wd‡i G‡jv bv|
msMÖnKvix: Gikv`y
j Bmjvg, Wvwjqv wkï wb‡KZb D”P we`¨vjq
eY©bvKvix: †gv: Avt ev‡iK, MÖvg: Wvwjqv, _vbv: wWgjv, †Rjv: bxjdvgvix
`yB fvB‡evb
hLb hy× ïiæ n‡q‡Q ZLb Avgvi evevi eqm 12 eQi| evev Avi Avgvi dzdz
GK mv‡_
wQj| Avgvi `v`v wQ‡jb Wv³vi| GKw`b cvwK¯ÍÍvwb nvbv`vi evwnbx GKwU Mvwo G‡m
_v‡g| Zviv Avgv‡`i evmvq G‡m `iRvq jvw_ gv‡i| ZLb Avgvi `v`v `iRv Lyj‡Z